БНК Клиент-Банк
БНК Клиент-Банк для Android
Рус Укр Eng

Усе про ФГВ

files/images/FG.jpg

Реквізити Фонду Гарантування Вкладів.

Види вкладів, які залучаються, розмір гарантованої Фондом суми та порядок її відшкодування

Фонд гарантує кожному вкладнику банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду вiдшкодування коштiв за його вкладами, включаючи вiдсотки, в розмiрi вкладiв на день настання недоступностi вкладiв, але не бiльше 150 000 гривень по вкладах у кожному iз таких банкiв. Зазначений розмiр вiдшкодування коштiв за вкладами, включаючи вiдсотки, за рахунок коштiв Фонду може бути збiльшено за рiшенням адмiнiстративної ради. Фонду залежно вiд тенденцiй розвитку ринку ресурсiв, залучених вiд вкладникiв банками - учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду. У разi розмiщення вкладником в одному банку - учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кiлькох вкладiв Фонд гарантує вiдшкодування коштiв за такими вкладами, включаючи вiдсотки, у розмiрi загальної суми вкладiв за станом на день настання недоступностi вкладiв, але не бiльше розмiру, встановленого вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.

Якщо вкладник має вклади у кiлькох банках - учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, якi в подальшому реорганiзувалися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу, Фонд гарантує вiдшкодування коштiв за цими вкладами до закiнчення строку дiї договорiв за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганiзацiї. Вклади, залученi пiсля реорганiзацiї банкiв - учасникiв (тимчасових учасникiв) Фонду, гарантуються Фондом у загальнiй сумi, але не бiльше розмiру, встановленого вiдповiдно до частини першої цiєї статтi.

Вклади, розмiр яких становить менше 1 гривнi, не пiдлягають вiдшкодуванню.

Вiдшкодування вкладiв в iноземнiй валютi вiдбувається у нацiональнiй валютi України пiсля перерахування суми вкладу за офiцiйним (обмiнним) курсом Нацiонального банку України на день настання недоступностi вкладiв.

Стаття 4. Обмеження гарантії

Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:

1) членами наглядової ради, ради директорів і ревізійної комісії банку, вклади в якому є недоступними;

2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;

3) акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу банку;

4) третіми особами, які діють від імені вкладників, зазначених у пунктах 1, 2, 3 цієї статті;

5) вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку;

6) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.

 

______________________________________________________________________________________________________________

NB Також рекомендуємо ознайомитися із повним текстом Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб"